Na temelju članka 13 Zakona o udrugama („Narodne novine“,broj 74/14), i članka 25. Statuta Udruge od 28.3.2013.g.. Skupština Udruge slijepih Županije Šibensko- kninske na sjednici održanoj 9.6.2015. godine donijela je

 

STATUT UDRUGE SLIJEPIH ŽUPANIJE ŠIBENSKO-KNINSKE

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o:

-nazivu i sjedištu,
-o zastupanju,
-izgledu pečata udruge,
-području djelovanja sukladno ciljevima,
-djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi,
–gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu, ako ih obavlja,
-načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge,
-uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva,
-pravima i obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova,
-tijelima udruge,
-njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica,
-izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata,
-imenovanju i opozivu likvidatora udruge,
-prestanku postojanja udruge,
-imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom,
-postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge,
-načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

 

Članak 2.

Naziv udruge je: Udruga slijepih Županije Šibensko- kninske.
Skraćeni naziv udruge je: USŽŠK.
Naziv udruge na engleskom jeziku je: Šibenik County Association for Blind People.

Sjedište udruge je:Šibenik, Zadarska 4.

Udrugu zastupaju: predsjednik i tajnik

Osobe ovlaštene za zastupanje:

-odgovaraju za zakonitost rada Udruge,
-vode poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine (ili drugog tijela),
-odgovorne su za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,
-dostavljaju zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,
-sklapaju ugovore i poduzimaju druge pravne radnje u ime i za račun Udruge te
-obavljaju i druge poslove u skladu sa zakonom,statutom i aktima Udruge.

 

Članak 3.

Udruga je registrirana pri Uredu državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji.
Udruga je neprofitna pravna osoba.

 

Članak 4.

Udruga ima pečat: okruglog oblika promjera 3 centimetra s obodno upisanim punim nazivom udruge na hrvatskom jeziku koji glasi „Udruga slijepih županije šibensko kninske“, a u sredini je znak kojeg čini otvorena knjiga na Brailleovom pismu i ruke čitatelja.

 

II. PODRUČJA DJELOVANJA,CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

 

Članak 5.

Područje djelovanja Udruge sukladno ciljevima je: socijalna djelatnost.

Udruga djeluje na području Županije Šibensko- kninske.

Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja položaja slijepih osoba u svim segmentima života te zaštita njihovih prava i interesa kao dijela temeljnih ljudskih prava, a osobito dostojanstva,jednakih mogućnosti ,ravnopravnosti i nediskriminacije te životu u zajednici uz podršku.

 

Članak 6.

Ciljeve Udruga ostvaruje slijedećim djelatnostima:

– pruža informativne, edukativne i ostale stručne potpore u socijalnoj i humanitarnoj djelatnosti i zaštiti interesa osoba s oštećenjem vida.
– potiče integracije slijepih osoba i njihovog aktivnog uključivanja u društvenu zajednicu.
– promiče svijesti i savjesti ljudi o potrebi humanosti i humanih akcija u društvu, te adekvatnog odnosa prema slijepima,
– okuplja i organizira slijepe na području Županije Šibensko- kninske,
– vodi točnu i ažurnu bazu podataka članstva koristeći pri tome jedinstveni računalni program Saveza slijepih Hrvatske,
– daje neposrednu savjetodavnu pomoć te izdaje članske iskaznice, potvrde i izjave kao potporu u ostvarenju prava i mogućnosti svojih članova,
– radi na unapređivanju socijalno-zdravstvene zaštite, školovanja, psihosocijalne i profesionalne rehabilitacije, zapošljavanja, prevencije oštećenja vida, kulturno obrazovnog rada, odmora i oporavka, sporta i rekreacije te društveno-socijalnog života slijepih osoba
– radi na prevenciji i suzbijanju svih oblika diskriminacije, nasilja i ovisnosti slijepih osoba,
– potiče i sudjeluje u prevenciji, zaštiti i unapređenju zdravlja slijepih osoba s osobitim naglaskom na kronične bolesti koje uzrokuju ili su uzrokovane oštećenjem vida,
– prati i proučava cjelokupnu problematiku, razvitak i dostignuća na području školovanja, rehabilitacije, zapošljavanja i zaštite slijepih u zemlji i inozemstvu,
– surađuje sa stručnim udrugama i ustanovama slijepih, te drugim institucijama iz područja zaštite osoba s invaliditetom u zemlji i inozemstvu,
– predlaže izmjene i dopune postojećih ili donošenje novih propisa i mjera kojima se uređuje položaj slijepih osoba,
– radi na unapređivanju svih oblika mobilnosti za slijepe osobe i uklanjanju arhitektonskih barijera,
– pruža pomoć članovima u ostvarivanju njihovih prava iz područja socijalne skrbi,
– pruža socijalne usluge koje nisu pokrivene djelovanjem institucija,
– prema mogućnostima povremeno dodjeljuje novčanu pomoć,
– brine o starima i nemoćnim slijepim članovima,
– pruža humanitarnu pomoć potrebitim članovima,
– surađuje sa humanitarnim i karitativnim ustanovama i udrugama na području županije,
– potiče volonterizam u lokalnoj zajednici,
– potiče socijalno poduzetništvo kao mogući oblik zapošljavanja slijepih osoba,
– informira članstvo o svojem radu putem sredstava internog i javnog priopćavanja,
– pomaže u opskrbi članstva potrebnim tiflotehničkim pomagalima, te organizira njihovu nabavu i distribuciju,
– potiče kulturne i umjetničke aktivnosti i manifestacije slijepih osoba, te njihovo aktivno uključivanje u društveni život zajednice,
– potiče sportske, šahovske, rekreativne aktivnosti i manifestacije slijepih osoba,
– u granicama svojih ovlaštenja i mogućnosti pomaže slijepim osobama koje nisu njeni članovi,
– razmatra i obavlja i druge poslove vezane za provođenje politike i stajališta Saveza usmjerene na poboljšanje položaja slijepih osoba u svim segmentima života.

 

Članak 7.

Rad Udruge je javan. Javnost rada Udruga ostvaruje na način utvrđen ovim Statutom, posebno:

-putem sjednica tijela,
-pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način, web-stranicama,
-javnim priopćavanjem.

Svi članovi Udruge imaju pravo sudjelovati u radu Udruge,sukladno odredbama statuta i zakona,te pravo uvida u rad tijela i odluke koje njena tijela donose.

Sjednice tijela Udruge su javne osim u izuzetnim slučajevima radi zaštite interesa maloljetnih članova i kada je to radi posebne zaštite maloljetnika propisano zakonom i drugim propisima te kad je u pitanju poslovna tajna.

 

III. ČLANSTVO U UDRUZI

 

Članak 8.

Svaka slijepa osoba može postati članom Udruge ako ispunjava uvjete utvrđene ovim Statutom i ima stalno prebivalište na području Županije Šibensko- kninske.Slijepa osoba može biti član samo jedne temeljne udruge Saveza.
Prilikom preseljenja redovni se članovi prijavljuju onoj Udruzi na čijem se području nalazi njihovo prebivalište.
Prijavi se obvezno prilaže potvrda o prebivalištu.
Na temelju pravovaljane prijave Udruga će službenim putem zatražiti od Udruge u kojoj je do tada postojalo članstvo,da se dostavi potrebna članska dokumentacija.
Prilikom promjene prebivališta članu se izdaje nova članska iskaznica.
Kad se radi o osobama s ostatkom vida koje su promijenile prebivalište,Udruga će te osobe uputiti na oftalmološki pregled radi utvrđivanja postotka ostatka vida.

Slijepa je osoba,sukladno ovom Statutu,osoba koja ima potpuni gubitak osjeta svjetla ili ostatak vida s korekcijom ili bez korekcije do 3/60 (0,05) ili 5%.Slijepom osobom se smatra i ona osoba koja na boljem oku ima suženo vidno polje na 5 stupnjeva oko fiksacijske točke.

 

Članak 9.

Članovi mogu biti:

1.Redovni
2.Podupirući
3.Počasni
1.Redovni član može postati svaka poslovno sposobna osoba s prebivalištem na području Županije Šibensko- kninske,koja se prema navedenoj definiciji smatra slijepom osobom.a an temelju nalaza oftalmologa.
Redovnim članom mogu postati i pravne osobe na osnovu odluke Skupštine Udruge.

Odluku o prijemu redovnog člana na prijedlog povjerenstva za prijem u članstvo i uz pismeni nalaz liječnika oftalmologa donosi Izvršni odbor Udruge.

2.Podupirući član može postati svaka fizička ili pravna osoba koja želi materijalno ili na drugi način pridonositi i pomagati rad Udruge.
Podupirućim članovima izdaje se članska iskaznica čiji oblik i sadržaj utvrđuje Izvršni odbor Udruge.
Podupirući članovi nemaju zakonskih prava kojima se koriste slijepe osobe i o njima se vodi posebna evidencija.

3.Počasni član Udruge može postati osoba koja ima osobite zasluge za dobrobit slijepih,odnosno zaslužni pojedinac koji je dao osobit doprinos u ostvarivanju ciljeva i zadaća Udruge.
Počasnom članu Skupština izdaje povelju.
Status počasnog člana dodjeljuje se javno prilikom svečanih obilježavanja djelovanja i rada Udruge.

Članom Udruge mogu postati fizičke i pravne osobe sukladno ovom Statutu i Zakonu.

Pravne osobe članstvo u Udruzi ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika kojega imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

Članom Udruge mogu postati i osobe mlađe od 14 godina za koje pisanu izjavu o učlanjenju u Udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik a za osobe s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

Redoviti članovi Udruge plaćaju članarinu .Odluku o visini i načinu plaćanja članarine odlučuje Izvršni odbor

Počasnim članom Udruge može postati svaka fizička ili pravna osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva Udruge.
Odluku o prijemu u počasno članstvo donosi Skupština na prijedlog Izvršnog odbora.

 

Članak 10.

Udruga je dužna voditi popis članova.
Članovi Udruge upisuju se u popis članova kojeg vodi tajnik Udruge.U popis članova upisuje se osoba za koju je Izvršni odbor,odnosno Skupština donijeli odluku o prijemu u članstvo.

Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obavezno sadrži sljedeće podatke:

-o osobnom imenu(nazivu)
-OIB-u
-datumu rođenja
-datumu pristupanja udruzi
-kategoriji članstva(ako su propisane statutom)
-datum prestanka članstva u udruzi,te
-druge podatke.

 

Članak 11.

Prava i obveze članova su:

-birati i biti birani,
-bavljenje aktivnostima Udruge
-sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge,
-čuvanje i podizanje ugleda Udruge,
-plaćanje članarine,
-davati prijedloge i mišljenja na rad tijela Udruge
-nadzirati rad Udruge
-čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza.

 

Članak 12.

Članstvo u udruzi prestaje:

-dragovoljnim istupom
-isključenjem
-prestankom postojanja Udruge

Član Udruge može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta ili ugrozi interese Udruge ili prouzroči ozbiljnu štetu udruzi i njenom članstvu ili zbog neplaćanja članarine za tekuću godinu.

Odluku o isključenju člana iz udruge donosi Izvršni odbor.Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana,računajući od dana dostave odluke,podnijeti žalbu Skupštini Udruge.

Skupština je dužna riješiti žalbu na prvoj slijedećoj sjednici.Odluka Skupštine udruge je konačna.

 

IV. TIJELA UDRUGE

 

Članak 13.

Tijela udruge su:

-Zbor članstva
-Skupština
-Izvršni odbor
-Nadzorni odbor
-Predsjednik
-Tajnik
-Likvidator

 

Članak 14.

ZBOR ČLANSTVA

Temelj za izbor zastupnika u Skupštinu Udruge ja Zbor članstva.
Zbor članstva čine svi članovi Udruge.
Predsjednik Udruge saziva Zbor članstva na temelju odluke Izvršnog odbora ili Skupštine,te rukovodi njegovim radom.
Zbor članstva saziva se u pravilu svake četiri godine ili po potrebi,odlukom Izvršnog odbora ili Skupštine.
Predsjednik mora sazvati Zbor članstva ako to zatraži najmanje 1/3 članova Skupštine ili 30%članova Udruge.
Ukoliko predsjednik ne sazove Zbor članstva u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva,isti će sazvati predlagatelj sjednice.

 

Članak 15.

Zbor članstva se saziva za cijelo područje na kojem djeluje Udruga,odnosno na Zbor članstva moraju biti pozvani svi članovi Udruge.
Zborom članstva rukovodi predsjednik Udruge.O načinu provedbe i organizaciji odluku donosi Izvršni odbor.
Zbor članstva punopravno odlučuje kada je na sjednici najmanje 10% članova Udruge,a odluke donosi nadpolovičnom većinom glasova prisutnih članova.Na Zboru članstva glasovanje je javno.

 

Članak 16.

Zadaće Zbora članstva su :

-birati zastupnike za Skupštinu Udruge,
-raspravljati po izvješću radnih tijela Udruge,
-raspravljati o zadacima za daljnji rad Udruge,
-davati prijedloge i mišljenja za unapređivanje rada Udruge.

 

Članak 17.

SKUPŠTINA

Skupština je najviše tijelo upravljanja udrugom.Skupštinu čini 15 zastupnika izabranih na Zboru članstva.

 

Članak 18.

Skupština može biti redovita,izborna i izvanredna.

Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine,izborna sjednica Skupštine se održava svake 4.godine,a izvanredna sjednica Skupštine se saziva prema potrebi.
Sjednice Skupštine saziva predsjednik Udruge.

U odluci o sazivanju Skupštine predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice,te dan i mjesto održavanja sjednice.

Predsjednik je dužan sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge,Izvršni odbor ili Nadzorni odbor.

U svom zahtjevu za sazivanje izvanredne Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako predsjednik ne sazove izvanrednu sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 4. ovog članka,izvanrednu sjednicu Skupštine sazivati će predlagatelj(odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda,te mjesto i dan održavanja sjednice).

Na izvanrednoj sjednici Skupštine odlučuje se samo o pitanjima radi kojih je sazvana.

U slučaju isteka mandata tijelima udruge,izbornu sjednicu Skupštine može sazvati dosadašnji predsjednik.

 

Članak 19.

Skupštini predsjedava predsjednik.U odsutnosti predsjednika,Skupštinom će predsjedavati dopredsjednik ili će se na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osoba koja će predsjedavati sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik,koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

 

Članak 20.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine,a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova,ako Statutom nije određena posebna većina.

 

Članak 21.

Skupština Udruge obavlja sljedeće poslove:

– usvaja Statut, njegove izmjene i dopune, te druge opće akte
-bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje
-bira i razrješava druga tijela udruge
-imenuje i opoziva likvidatora udruge
-odlučuje o prijemu počasnih članova
-odlučuje o udruživanju u saveze,zajednice,mreže i druge oblike povezivanja udruge
-usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
-usvaja godišnje financijsko izvješće
-odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti,gospodarskih djelatnosti,prestanku rada i raspodjeli preostale imovine udruge
-donosi odluke o statusnim promjenama
-odlučuje o osnivanju ustrojstvenih oblika Udruge,te o međusobnim pravima i obvezama Udruge i ustrojstvenog oblika,
-odlučuje o promjeni sjedišta udruge
-odlučuje o promjeni pečata udruge
-imenuje Arbitražno vijeće(ili neko druge tijelo)za rješavanje sporova i sukoba interesa unutar Udruge
-odlučuje o isključenju iz članstva u drugom stupnju
-te odlučuje i o drugim pitanjima za koje statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela

 

IZVRŠNI ODBOR

 

Članak 22.

Izvršni odbor sastoji se od 7 članova koji se biraju iz sastava članova Skupštine na četiri godine, a čine ga predsjednik, dopredsjednik, te pet članova.
Predsjednik Udruge je po svojoj funkciji i predsjednik Izvršnog odbora i Skupštine.

Predsjednik i članovi Izvršni odbora mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka mandata ako:

-postupaju suprotno odlukama Skupštine,te odredbama Statuta i zakona,
-podnesu ostavku,
-uruše ugled Udruge.

Razrješava li Skupština cijeli Izvršni odbor,tada bira novi s punim mandatom,a ako razrješava pojedinog člana tijela,tada bira novog člana do isteka mandata ostalim članovima tog tijela.

Svaki član Izvršnog odbora,predsjednik kao i drugi članovi tijela upravljanja udrugom mogu zatražiti svoje razrješenje i prije isteka mandata na koji su izabrani,s time da su dužni obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju.
Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na prvoj sjednici.

 

Članak 23.

Izvršni odbor se sastaje prema potrebi, a najmanje jedanput u tri mjeseca. Saziva ga i njime rukovodi predsjednik.
izvršni odbor se obavezno sastaje ako to zatraže Predsjednik, najmanje tri člana Izvršnog odbora ili Nadzorni odbor.
Za pravovaljan rad Izvršnog odbora potrebna je natpolovična većina , a odluke se donose natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova.

 

Članak 24.

Izvršni odbor obavlja sljedeće :
-priprema nacrte i utvrđuje prijedlog Statuta, izmjene i dopune Statuta i drugih akata Skupština
– zajedno s predsjednikom priprema materijale za Skupštinu i izvršava njene odluke
-odlučuje o prijemu i isključenju iz redovnog članstva i predlaže Skupštini imenovanje počasnih članova

-odlučuje o visini članarine,
-odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruge,
-imenuje osobe za potpisivanje transakcija po računima kod bankarskih,financijskih i drugih organizacija,
-odlučuje o poslovnom subjektu kod koje će imati otvoren žiro-račun
-obavlja druge poslove sukladno zakonu i statutu

 

NADZORNI ODBOR

 

Članak 25.

Nadzorni odbor ima tri člana, predsjednika i dva člana i bira ga Skupština.
Za člana Nadzornog odbora ne može biti izabran zastupnik Skupštine, niti djelatnik koji obavlja financijske poslove u Udruzi. Za svoj rad članovi Nadzornog odbora odgovorni su Skupštini.

Nadzorni odbor radi na sjednicama koje najmanje jedanput godišnje saziva njegov predsjednik a odluke donosi većinom glasova.

Članovi Nadzornog odbora biraju se na razdoblje od četiri godine.

Članu Nadzornog odbora mandat može prestati i prije vremena na koje je izabran,ako bude razriješen od strane Skupštine, te u drugim slučajevima i na način propisan odredbom članka 22.stavak 3. i 4. Statuta.

 

Članak 26.

Nadzorni odbor obavlja sljedeće:
– nadzire financijsko poslovanje Udruge,
– ima uvid u blagajničke knjige i spise,
– nadzire zakonitost poslovanja, primjenu odredaba Statuta i drugih akata Udruge,
– daje prijedloge za unapređenje poslovanja, te za razumno korištenje sredstava u skladu sa zakonom,
–nadzire provođenje odluka svih izvršnih tijela Udruge.

Sva tijela Udruge dužna su omogućiti Nadzornom odboru uvid u sve spise,te mu dati potrebne obavijesti o svojoj djelatnosti.

O obavljenom nadzoru Nadzorni odbor jednom godišnje podnosi pismeno izvješće Skupštini Udruge.

 

PREDSJEDNIK

 

Članak 27.

Udruga ima predsjednika.

Predsjednika bira Skupština između članova Skupštine na mandat u trajanju od 4 godine.
Predsjednik Udruge ujedno je predsjednik Skupštine i Izvršnog odbora.

Predsjednik udruge:

-zastupa i predstavlja Udrugu
-saziva sjednice Skupštine,Izvršnog odbora i predlaže dnevni red
-ima naredbodavno pravo u raspolaganju imovinom Udruge
-potpisuje sve akte Udruge iz svoje nadležnosti,
-obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom,Statutom i aktima udruge

 

Članak 28.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.
Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.

Dopredsjednika bira Skupština između svojih članova na mandat u trajanju od 4 godine.

Dopredsjednik pomaže predsjedniku u radu,obavlja i druge poslove koje mu povjeri predsjednik,Izvršni odbor ili Skupština,a u slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika,preuzima sve njegove obveze i ovlasti.

 

TAJNIK

 

Članak 29.

Tajnika Udruge bira Skupština na mandat od 4 godine.

Tajnik udruge:

-zastupa Udrugu,
-obavlja stručno-administrativne poslove u Udruzi,
-pomaže predsjedniku Izvršnog odbora u provođenju odluka, zaključaka i stavova Skupštine i Izvršnog odbora,
-obavlja i druge poslove za potrebe Skupštine i Izvršnog odbora.

 

Članak 30.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge Skupština,Izvršni odbor ili Predsjednik mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.

Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća,vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

 

Članak 31.

Udruga se može udružiti u savez, zajednicu,mrežu,koordinaciju ili drugi oblik udruživanja neovisno o području svog djelovanja.

 

LIKVIDATOR

 

Članak 32.

Likvidatora Udruge imenuje i opoziva Skupština.

Likvidator može biti fizička ili pravna osoba- član udruge ili osoba koja nije član udruge.

Likvidator Udruge zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar Udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz registra Udruga.

 

V. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

 

Članak 33.

Razlozi za prestanak postojanja Udruge jesu:

-odluka Skupštine o prestanku Udruge
-pripajanje drugoj udruzi,spajanje s drugom udrugom, podjela Udruge razdvajanjem
-protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice Skupštine,a ona nije održana
-pravomoćna odluka suda o ukidanju Udruge
-pokretanje stečajnog postupka
-na zahtjev člana,ako je broj članova pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje udruge,a nadležno tijelo nije u roku od godinu dana od nastupanja te činjenice,donijelo odluku o primanju novih članova.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge,ako je na sjednici Skupštine prisutna dvotrećinska većina Skupštine,a odluku o prestanku postojanja donosi se većinom glasova prisutnih.

 

VI. IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

 

Članak 34.

Imovinu Udruge čine:

-novčana sredstva stečena uplatom članarine,
-dobrovoljni prilozi i darovi
-novčana sredstva stečena obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi
-financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave te fondova
-pokretne stvari,
-nekretnine,
-druga imovinska prava.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih statutom,u skladu sa zakonom.

 

Članak 35.

Ako Udruga provodi programe i projekte od interesa za opće dobro financirane iz javnih izvora najmanje jednom godišnje o svom radu,opsegu,načinu stjecanja i korištenja sredstava mora izvijestiti davatelja sredstava,a putem mrežne stranice obavještava i širu javnost.
Naprijed prikupljena sredstva Udruga može koristiti isključivo za provedbu odobrenih programa ili projekata.

 

VII. RASPOLAGANJE IMOVINOM UDRUGE U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA UDRUGE

 

Članak 36.

U slučaju prestanka postojanja Udruge imovina se,nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog,sudskog i drugih postupaka,predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeva,a na osnovi odluke Skupštine sukladno Statutu.

Udruga nema pravo imovinu udruge dijeliti svojim osnivačima,članovima udruge,osobama ovlaštenim za zastupanje,zaposlenim ili s njima povezanim osobama.

 

VIII. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

 

Članak 37.

Spor/sukob interesa smatra se svako djelovanje člana/zaposlenika Udruge u drugoj organizaciji iz područja djelatnosti Udruge,a kojim član/zaposlenik Udruge ostvaruje financijsku ili drugu korist,te ako je riječ o poslovima koji bi mogli negativno utjecati na rad Udruge i konkurirati joj.

Spor/sukob u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Udruge o kojima članovi mogu slobodno raspravljati,a koji utječu na rad Udruge u cjelini,odnosno ako se ona odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članove.

Za rješavanje spora/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova Udruge.Sastav,mandat,način odlučivanja vijeća uređuje se pravilnikom koji donosi Skupština.Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka arbitražnog vijeća je konačna. Ukoliko spor/sukob interesa nastane oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u registar Udruga o čemu odlučuje nadležni ured,nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor/sukob interesa.Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, a u zakonskom roku,Udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u Registar Udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

 

IX. FINANCIJSKO POSLOVANJE UDRUGE

 

Članak 38.

Udruga je dužna voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

 

X. ODGOVORNOST ZA OBVEZE I ŠTETU

 

Članak 39.

Za svoje obveze Udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom.
Članovi Udruge i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze Udruge.
Nad udrugom se može provesti stečaj,sukladno Zakonu.
Udruga i osobe ovlaštene za zastupanje udruge za štetu učinjenu u udruzi ili udruge prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima za štetu.

 

XI. NADZOR

 

Članak 40.

Članovi Udruge sami nadziru rad Udruge.

Ako član Udruge smatra da je Udruga povrijedila Statut ili drugi opći akt udruge,ovlaštena je na to upozoriti nadležno tijelo udruge,te zahtijevati da se nepravilnosti uklone.

Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana,član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu udruge.

 

XII. STATUSNE PROMJENE

 

Članak 41.

O statusnim promjenama odlučuje Skupština,ako je na sjednici Skupštine prisutna dvotrećinska većina članova Skupštine,a odluke donosi većinom glasova prisutnih.

Pripajanje ili spajanje ne može se provesti s udrugom čija financijska izvješća iskazuju negativan rezultat.

 

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 42.

Statut Udruge kao i njegove izmjene i dopune donosi Skupština većinom glasova prisutnih članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.

Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik Udruge.

 

Članak 43.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se danom upisa u Registar udruga od strane nadležnog tijela državne uprave.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Udruge od 28.03.2013.godine.
U Šibeniku, 9. 6. 2015. godine

PREDSJEDNIK UDRUGE:

Joso Bagić

Skip to content